ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2015 Том 3

Блинова Н. М. [Лексичні інновації у мові інтернет-ЗМІ (на прикладі сфери бізнесу та економіки)] {Lexical innovations in the language of the network mass-media (on material of spheres of economics and finances)} pdf 3-10
Бутов В. Н. [Некоторые глаголы общения английского языка и их этимология] {Some verbs in English communication and their etymology} pdf 11-15
Галаздра С. И. [Роль языка в формировании личности] {The role of language in the personality formation} pdf 15-20
Гловацька О. Л. [Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові] {The core of the functional and semantical fields of negativity in old Ukrainian} pdf 21-26
Горлачова В. В. [Комунікативні стратегії реклами побутової техніки] {Communicative strategies of household appliances advertising} pdf 27-31
Датченко Ю. В. [Основні етапи становлення термінологічної лексики писанкарства] {The main development stages of Easter eggs terminological vocabulary} pdf 31-35
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. [Интертекст и множественность интертекстуальных кодов в художественном тексте (размышления по поводу «Структуры художественного текста» Ю. М. Лотмана и «Палимсеста» Ж. Женетта)] {Intertext and multiplicity of intertextual relationships (Thoughts in the light of Y. Lotman’s «Structure of literary text» and G. Genettte’s «Palimsestes»)} pdf 36-40
Заполовський М. В. [Параболізми в німецькомовній біблійній картині світу] {Parabolizms in the German-speaking Biblical world view} pdf 40-47
Кіракосян Г. А., Панасюк І. М. [Проблеми перекладу бізнес-сленгу (на матеріалі англомовної періодики)] {The problems of business-slang translation in English periodicals} pdf 47-52
Кирковская И. С. [Особенности семантики логико-философской категории отрицания в лингвистике] {The semantic peculiarities of logical-philosophical category of negation in linguistics} pdf 53-58
Kolomoychenko O. E., Atanova M. Yu. [The role of proper name working with the authentic text] pdf 59-62
Косьянова О. Г. [Шляхи дослідження ключових концептів в англомовному політичному дискурсі] {Ways of concepts’ selection in the English political discourse} pdf 63-67
Кузнецова Н. В. [Структурные свойства семантического поля медицинских наименований в повести Бориса Могилевского «Молодость Сеченова»] {Structural properties of the semantic field of medical items in the story of Boris Mogilevsky «Молодость Сеченова»} pdf 68-74
Литовченко Н. А. [Розвиток міжкультурної комунікативної компетенції студентів у процесі вивчення ділової іноземної мови] {The development of intercultural competence of students while learning Business English} pdf 75-78
Люта А. А. [Словотворчі моделі англійських скорочень і абревіатур] {Word formative models of English shortenings and abbreviations} pdf 79-83
Манохіна Ю. Є. [Синтагматична репрезентація іменникових інновацій із семантикою збірності в мові ЗМІ] {Semantic representation of the innovative nouns with semantics of collectivity in the media language} pdf 83-88
Палькевич О. С. [Роль Франсуа де Малєрба у започаткуванні нової національної лінгвістичної традиції у Франції] {Role of François de Malherbe in introduction of new national linguistic tradition in France} pdf 89-96
Пасько Г. М. [Особливості метафоричної концептуалізації деяких металургійних реалій в англійській мові] {Peculiarities of metaphorical conceptualization of some metallurgical realia in the English language} pdf 96-101
Писаренко Н. Д. [О композиции рекламы] {On the composition of advertising} pdf 101-106
Попова О. М., Кабанчук Ю. В. [Особливості написання ділових листів у Великобританії та Україні: порівняльний аналіз] {Peculiarities of business letter writing in Great Britain and Ukraine: comparative analysis} pdf 106-113
Проскурина Л. Н. [Ономасиологические модели терминов-композитов в технической терминологии ремонта летательных аппаратов] {Onomasiological models of the composite terms in technical terminology of the flying machines repair} pdf 113-118
Романюк Л. В. [Прикметник як номінативний засіб вираження локативності у структурі фразеологічної одиниці] {Adjective as a nominative means of locativity in the structure of phraseological units} pdf 119-124
Руколянська Н. В. [Полісемія в термінології кримінально- процесуального права України] {Polysemy in terms of criminal and procedural law of Ukraine} pdf 124-132
Рязанцева Д. В. [Інноваційні процеси у сфері функціювання прикметника у сучасному розмовному стилі української мови] {Innovative processes in the sphere of functioning of the adjective in the modern ukrainian language conversational style} pdf 132-136
Сердечний Ю. В. [Робота з мовленнєвими помилками на занятті з іноземної мови: парафраза чи експліцитна корекція?] {Dealing with speech errors in FL class: recasts or explicit correction?} pdf 136-140
Смирнова М. С. [Вербалізація дискурсивної стратегії релігійної ідентифікації у православній проповіді ХХ століття] {Verbalization of the religious identification discursive strategy in the orthodox sermon of the XX-th century} pdf 141-145
Соколов Д. П. [Фрейм як формат репрезентації знань про одиниці політичного вокабуляру (на матеріалі німецької мови)] {Frame as a representation format of knowledge about the units of political vocabulary (a case study of the German language)} pdf 146-154
Сонник Н. С. [Репрезентация параметрического признака «внутреннее пространство» концепта «пространство» в русских текстах строительной тематики] {Parametric representation of the criterion «inner space» in the concept of «space» in Russian texts on building topics} pdf 154-159
Станкевич О. И. [Оценка как лингвистический признак нестандартного финансового отчета] {Evaluation as a linguistic feature of non-standard financial report} pdf 159-164
Столярская Е. В. [Иноязычные вкрапления как элементы креолизации рекламного текста] {The foreign-language inclusions as creolization elements of the advertising text} pdf 164-169
Тетерина Л. М. [Способы звуковой организации текста в поэме Пола Малдуна «The Bangle (Slight return)»] {Sound organization of the text in Paul Muldoon’s poem «The Bangle»} pdf 169-174
Терханова О. В. [Вторинна номінація як художній прийом у газетно-журнальній публіцистиці] {Secondary nomination as art reception in mass-media language} pdf 174-180
Ткачівська М. Р. [Солдатський жаргон та його переклад на німецьку мову] {Military slang and its translation into german} pdf 180-188
Тукова Т. В. [Эволюция фонетических слов в аспекте общих тенденций развития языка] {Evolution of phonetic words in the aspect of general trends of language devlopment} pdf 188-193
Хацер Г. О. [Новітні тенденції у лінгвістичній обробці тексту програмними засобами] {Modern tendencies in linguistic processing of the text by software tools} pdf 194-198
Yashkina V. V. [Poetry translation adequacy: multilingual experience of Heaney’s translations] pdf 198-203
Панченко Е. И. [Универбация как явление речевой номинации в русском языке (Рецензия на монографию Н. В. Дьячок «Универбация в русском языке: принципы структурно-семантического и ономасиологического описания»)] {Univerbation as a phenomenon of verbal nomination in the Russian language (Review on monograph written by N. V. Dyachok «Univerbation in Russian Language: Principles of Structural and Semantic, Onomasiological Description»)} pdf 204-207