ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

ВИХІДНІ ДАНІ 2014/2

Наукове видання

 

 

 

ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

 

Серія:

МОВОЗНАВСТВО

 

 

Заснований у 1993 р.

 

 

Вип. 20 (2)

 

 

Українською, російською, англійською мовами

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації

Серія КВ № 7898 від 17.09.2003 р.

 

 

 

 

Редактор А. А. Гриженко

Коректор Л. В. Дмитренко

Оригінал-макет В. В. Спіріна

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

Підписано до друку 27.05.14. Формат 70х1081/16. Папір офсетний.
Друк плоский. Ум. друк. арк. 16,18. Обл.-вид. арк. 15,16. Ум. фарбовідб. 16,18.
Тираж 100 пр. Зам. № .4849.

________________________________________________________________________

 

 

Віддруковано в ТОВ «РоялПринт»

пр. Кірова, 97-К, м. Дніпропетровськ, 49054

тел. (056) 794-61-04(05)

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 4121 від 27.07.2011