ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2014 / Том 1

ЗМІСТ

ТІТУЛ .
АНОТАЦІЯ .
Anisimova A. I. Lexical and semantic structure of the concept multilingualism in modern english .
Апоненко И. Н. Особенности наименования персонажей в цикле сказок «Посолонь» А. М. Ремизова .
Берегова О. А. Статус загадки як текстової категорії .
Брага І. І. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми) .
Гимер Н. О. Міжнародні терміноелементи у фаховій лексиці косметики та косметології .
Гірняк С. П. Мова як соціальне явище в концепції Романа Смаль-Стоцького та Ярослава Рудницького .
Жадлун М. И. Лексическая интерпретация звукового восприятия воды в поэзии М. Цветаевой .
Ким Л. А. К вопросу о типах единиц специальной номинации .
Knoll A. Manuscriptorium: seamless access to old european written heritage .
Коломойченко А. Е. Векторы освоения иноязычного имени собственного в русском художественном тексте .
Коробка Г. А. Лингвокультурные стереотипные шутки в этикетном общении .
Космеда Т. А., Прасол О. П. «Політичний» фразеологізм у мовній свідомості галичан і поляків: проблема трактування .
Крайняк О. М. Словотвірні моделі маркованого еліпса .
Куварова Е. К. Опосредованный вокатив в системе языковых средств адресации письма .
Lapinska O. M. Grammatical transformations in scientific-technical translation .
Меньшиков И. И. Текст и его дифференциальные признаки .
Онанченко А. В. О дискуссионных вопросах науки переводоведения .
Панченко Е. И. Прецедентное имя в диалекте кокни .
Пикалова А. Н. Типы разговорных структур и элементов в устном научном монологе .
Пожидаєва І. В. Маніпулятивний потенціал дейктичних займенників другої особи в блог-комунікації (на прикладах фрагментів російсько-, франко- і україномовних блогів) .
Попова Е. Н. Коллективный проект как одна из форм организации самостоятельной работы студентов неязыковых специальностей .
Приходько А. М. Мовленнєва діяльність у лінгвофілософських вимірах .
Романец Ю. Р. Концептуально-дискурсивный анализ фрейма «свойства металлических материалов» .
Смирнова М. С. Поняття стратегії і тактики релігійної проповіді з позицій комунікативно-дискурсивного підходу .
Suima I. P. Translation of the newspapers’ headlines .
Тимралиева Ю. Г. Пространство и время в лирике немецкого экспрессионизма .
Шабаліна О. О. Синтактико-функційні зміни в узуальній парадигмі прикметників у процесі переходу від давньо- до середньоанглійського етапу розвитку мови (на базі дослідження середньоанглійських поетичних творів) .
Шпітько І. М. Назви меблів для відпочинку в сучасній словацькій мові .
ВИХІДНІ ДАНІ .