ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2013 / Том 3

ЗМІСТ

 

Антоненко Ю. М. Влияние экстралингвистических факторов на жанровую норму научной рецензии
Беспам’ятна Л. В. Структурно-семантична характеристка субстантивних термінів кораблебудування в німецькій, англійській, українській та російській мовах
Вдовиченко Н. В. Морально-етичні концепти як лінгвокультурні універсалії
Волкова І. В., Калмикова Д. С. Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко «Маруся Чурай» та Уласа Самчука «Марія»
Воропай С. В. Конфіксальні іменники у складі професійно-технічних термінів сучасної української мови
Гаращенко Л. Б. Ономасіологічна структура аналітичних термінів з атрибутивним компонентом у науково-технічній термінології
Грабовенко І. С. Особливості впровадження проектної методики під час навчання студентів вищих технічних навчальних закладів
Демешко І. М. Морфонологічна характеристика неолексем- девербативів у сучасній українській літературній мові
Жовніренко Я. Г. Визначення терміна мовна ситуація в лінгвістичній енциклопедичній літературі
Зеленська А. Р. Прецедентні біблійні топоніми в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі статтей на культурну тематику)
Іванова І. Б. Українська фразеологія як чинник лінгвостилістичних інновацій у рекламному дискурсі
Капніна Г. І. Компаративні фразеологізми із зоонімічним компонентом у німецькій мові
Коловоротна Н. Д. До питання про амбівалентну сутність комунікативно значущого мовчання
Косович О. В. Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації
Кошман И. Н. Понятие «любі друзі» в русских текстах СМИ Украины
Купіна І. О. Стилетворча роль фразеологічних одиниць на позначення граничності в тексті: до проблеми постановки питання
Курмакаева Н. П. Об основных способах формирования поля безличности русского языка
Лущай В. В. Структурная и функциональная периферия в системе частей речи
Мацюк З. С. Аби болото, а жаби будуть… (на матеріалі західнополіської фразеології)
Нестеренко К. В. О наглядно-образном воплощении термина в художественном тексте
Острецова И. В. Семантические особенности глагольного компонента описательных предикатов (на материале специальных текстов)
Пампура С. Ю. Проблеми етимології в давньоіндійському та античному мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект
Просяник О. П. Сучасна рецепція теорії Фердінанда де Соссюра у російському та українському мовознавстві (проблема періодизації)
Пугачёва А. В. Особенности семантики номинаций женщины в поэзии Б. Гребенщикова
Решетняк О. О. Символема як один із репрезентантів біблійної картини світу
Романюк Л. В. Лінгвопрагматичні аспекти дослідження української фразеології
Сереброва С. Б. Исследование функциональных особенностей использования культурного кода в заголовках современной региональной прессы Донбасса
Сухенко В. Г. Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса
Фенко М. Я. Етнокультурна специфіка семантики фразем із компонентом бджола
Шатілова О. С. Актуалізація спонукальної модальності в питальних реченнях
Шахова Е. М. Предложно-падежные формы имени с первообразными и производными предлогами как средство выражения языковых смыслов в русском языке
Яновська О. А. Імпліцитність як складова структурно-смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського (на матеріалі поезії «У синьому небі я висіяв ліс»)
ВИХІДНІ ДАНІ