ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2013 / Том 3

ЗМІСТ

 

Антоненко Ю. М. Влияние экстралингвистических факторов на жанровую норму научной рецензии pdf
Беспам’ятна Л. В. Структурно-семантична характеристка субстантивних термінів кораблебудування в німецькій, англійській, українській та російській мовах pdf
Вдовиченко Н. В. Морально-етичні концепти як лінгвокультурні універсалії pdf
Волкова І. В., Калмикова Д. С. Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко «Маруся Чурай» та Уласа Самчука «Марія» pdf
Воропай С. В. Конфіксальні іменники у складі професійно-технічних термінів сучасної української мови pdf
Гаращенко Л. Б. Ономасіологічна структура аналітичних термінів з атрибутивним компонентом у науково-технічній термінології pdf
Грабовенко І. С. Особливості впровадження проектної методики під час навчання студентів вищих технічних навчальних закладів pdf
Демешко І. М. Морфонологічна характеристика неолексем- девербативів у сучасній українській літературній мові pdf
Жовніренко Я. Г. Визначення терміна мовна ситуація в лінгвістичній енциклопедичній літературі pdf
Зеленська А. Р. Прецедентні біблійні топоніми в сучасному публіцистичному дискурсі (на матеріалі статтей на культурну тематику) pdf
Іванова І. Б. Українська фразеологія як чинник лінгвостилістичних інновацій у рекламному дискурсі pdf
Капніна Г. І. Компаративні фразеологізми із зоонімічним компонентом у німецькій мові pdf
Коловоротна Н. Д. До питання про амбівалентну сутність комунікативно значущого мовчання pdf
Косович О. В. Модерні тенденції інноваційних процесів у мові он-лайнових засобів масової інформації pdf
Кошман И. Н. Понятие «любі друзі» в русских текстах СМИ Украины pdf
Купіна І. О. Стилетворча роль фразеологічних одиниць на позначення граничності в тексті: до проблеми постановки питання pdf
Курмакаева Н. П. Об основных способах формирования поля безличности русского языка pdf
Лущай В. В. Структурная и функциональная периферия в системе частей речи pdf
Мацюк З. С. Аби болото, а жаби будуть… (на матеріалі західнополіської фразеології) pdf
Нестеренко К. В. О наглядно-образном воплощении термина в художественном тексте pdf
Острецова И. В. Семантические особенности глагольного компонента описательных предикатов (на материале специальных текстов) pdf
Пампура С. Ю. Проблеми етимології в давньоіндійському та античному мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект pdf
Просяник О. П. Сучасна рецепція теорії Фердінанда де Соссюра у російському та українському мовознавстві (проблема періодизації) pdf
Пугачёва А. В. Особенности семантики номинаций женщины в поэзии Б. Гребенщикова pdf
Решетняк О. О. Символема як один із репрезентантів біблійної картини світу pdf
Романюк Л. В. Лінгвопрагматичні аспекти дослідження української фразеології pdf
Сереброва С. Б. Исследование функциональных особенностей использования культурного кода в заголовках современной региональной прессы Донбасса pdf
Сухенко В. Г. Концептуалізація я (ego) в художній семантиці Дмитра Білоуса pdf
Фенко М. Я. Етнокультурна специфіка семантики фразем із компонентом бджола pdf
Шатілова О. С. Актуалізація спонукальної модальності в питальних реченнях pdf
Шахова Е. М. Предложно-падежные формы имени с первообразными и производными предлогами как средство выражения языковых смыслов в русском языке pdf
Яновська О. А. Імпліцитність як складова структурно-смислової цілісності поетичного тексту М. Вінграновського (на матеріалі поезії «У синьому небі я висіяв ліс») pdf
ВИХІДНІ ДАНІ