ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2013 / Том 2

ЗМІСТ

Арефьева Н. Г. Лингвострановедческий аспект русской фразеологии в обучении иностранцев: опыт создания практического пособия
Булава Н. Ю. Актуальні способи словотвору українського прізвищевого антропонімікону північної Донеччини
Войцехівська Н. К. Сучасне молодіжне мовлення (на матеріалі конфліктного дискурсу)
Волянська Є. В. Морфонологічна адаптація нових слів у сучасній українській літературній мові
Высоцкая Т. Н. Структурные типы составных наименований технических артефактов горной промышленности
Глобина Л. В. Полевая модель сочетаемости в практике преподавания русского языка как иностранного в медицинском вузе
Гончаренко Э. П. Политкорректность и политкорректный эвфемизм: проблемы перевода (на материале сказок Джеймса Финна Гарнера)
Гречухина И. Д. Словосложение как способ образования древнеанглийской поэтической лексики (прилагательное)
Ємчура Н. Р. Метафоризація та метонімізація як способи творення чеських суспільно-політичних неологізмів
Загребельная Н. В. Англоязычные фразеологизмы как составляющие периферийной зоны ЛСП «Водное транспортное средство»
Иванова А. А. Семантический анализ названий должностей и социального статуса, заимствованных в русский язык из арабского
Ігнатьєва С. Є. Оптимістичний та песимістичний типи тональності у комунікативному просторі щоденникового дискурсу
Каракевич Р. О. Зіставний аналіз зооідіом-лінгвокультурем у німецькій та українській мовних картинах світу
Коломойченко А. Е. Прагматика иноязычного имени собственного в экспрессивном тексте
Кузнецова Е. В. Имя собственное как средство интродуктивной номинации персонажа в художественном тексте (на материалах рассказов А. П. Чехова и А. И. Куприна)
Литвак С. Я. Теоретико-методологічний аналіз граматичних категорій англійського дієслова
Мальцева Л. В. Текст как система субтекстов: сопоставительная характеристика учебных и научных текстов
Мізіна О. І. Тенденції розвитку системи індивідуально-авторських композитів (на матеріалі ад’єктивних складнонульсуфіксальних дериватів з першим та другим іменниковим компонентом)
Мозгунов В. В. Соціальні ролі учасників комунікативного акту як чинник формування і використання модальної рамки діалогічного тексту
Нашиванько О. В. Виды семантической неоднозначности терминов медицинской косметологии в современном русском языке
Нестеренко А. К. Особливості функціонування прикметників зі значенням кількісного вияву ознаки
Орел А. С., Маторін Б. І. Особливості підсистеми консонантизму «давньоруської мови»
Павленко В. В. Семантико-стилістичні особливості публікацій «The Sun», «The Daily Mail», «The Times»
Піскунов О. В. Реконструкція дивергентних і конвергентних процесів у студіях учених Казанської лінгвістичної школи
Попова І. С. До питання про ієрархію синтаксичних категорій української мови
Попова Т. В. Русские графиксаты как объект неографии ХХI в.
Роман В. В. Тенденції адаптації нових суспільно-політичних лексичних запозиченнь у мові-реципієнті: функціональний аспект (кінець XX ст. – початок XXІ ст.)
Романец Ю. Р. Особенности семантической деривации в сфере терминологии материаловедения
Ситникова Е. В. Внутренний лексикон человека с позиций когнитивной лингвистики
Скрябина Т. А., Кошляк Л. А., Гречанова А. Ю. Лексические инновации: англицизмы в языке современных СМИ
Слобода Н. В. Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові
Столярская Е. В. «Языковой меланж» – следствие неологизации или принцип субъязыковой идентификации в текстах рекламных журналов
Черемська О. С., Дьолог О. С., Жовтобрюх В. Ф., Петрова Л. П. Обшири наукової діяльності професора Муромцевої Ольги Георгіївни

ВИХІДНІ ДАНІ