ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2013

 

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

 

ЗМІСТ

Мовознавство 2013 ТОМ 1
Мовознавство 2013 ТОМ 2
Мовознавство 2013 ТОМ 3

 

 

Друкується за рішенням вченої ради
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Розглянуто актуальні проблеми сучасного мовознавства на широкому матеріалі української, російської та інших слов’янських і західноєвропейських мов. Різноаспектний аналіз мовних явищ та одиниць виконано у синхронії та історичній перспективі. Значну увагу приділено дослідженню інноваційних процесів у сучасних мовах, опису функціональних різновидів мовлення, у тому числі Інтернет-комунікації, питанням перекладу і лінгводидактики. Друкуються рецензії на монографії.

Для наукових працівників, спеціалістів-філологів, аспірантів і студентів філологічних факультетів, а також для широкого кола читачів, що цікавляться проблемами сучасного мовознавства.

Рассмотрены актуальные проблемы современного языкознания на широком материале украинского, русского и других славянских и западноевропейских языков. Разноаспектный анализ языковых явлений выполнен в синхронии и исторической перспективе. Большое внимание уделено исследованию инновационных процессов в современных языках,описанию функциональных разновидностей языка, в том числе Интернет-коммуникации, вопросам перевода и лингводидактики. Печатаются реценции на монографии.

Для научных работников, специалистов-филологов, аспирантов и студентов филологических факультетов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами современного языкознания.

Topical problems of contemporary linguistics based on phonetics, grammar and semantics of Ukrainian, Russian and other Slavonic and West European languages are regarded. A multi-sided analysis of language phenomena is performed synchronically and diachronically. A great attention is paid to the research of innovation processes in contemporary languages, description of language functional varieties, including the Internet-communication, issues of translation and linguodidactics.  Reviews of monographic researchers are published.

The papers are interesting for scientists, specialists in philology, post-graduate students and students of philological faculties, as well as for a wide range of readers who are interested in the problems of modern linguistics.

Редакційна колегія:

д-р філол. наук, проф. Т. С. Пристайко (відп. редактор), д-р філол. наук, проф. О. І. Панченко (зам. відп. ред.), д-р філол. наук, проф. О. Й. Голованова (РФ), д-р філол. наук, проф. І. І. Меньшиков, д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна, д-р філол. наук, доц. І. С. Попова, д-р філол. наук, проф. А. М. Поповський, д-р філол. наук, проф. Т. В. Сімашко (РФ), д-р філол. наук, проф. Ю. О. Шепель, д-р гуман. наук, проф.
Л. Шипелевич (Польща), канд. філол. наук, доц. І. І. Турута (відпов. за випуск).

Редакція не завжди поділяє точку зору автора публікації. За точність викладених фактів відповідальність покладається на авторів.

Рецензенти:

д-р філол. наук, проф. В. І. Ліпіна

д-р філол. наук, проф. Т. В. Філат