ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2011 / Том 2

ЗМІСТ

Абашина В. Н. Рекламные слоганы как прецедентные знаки: современная речевая практика
Бондарчук М. Н., Колчанова А. В. Отражение национальной картины мира в авиационной терминологии
Ворова Т. П. Язык художественного текста как основа смысловой интерпретации произведения
Гайдар В. П. Особливостi та шляхи створення алюзiї в поетичному текстi
Горлачева В. В. Об изучении русскоязычной рекламы в современной лингвистике
Деменчук О. В. Актантна структура експерієнтивів суб’єкта емоційного стану (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття англійської, польської та української мов)
Ермоленко Ю. А. К вопросу о статусе аббревиатур современного русского языка
Козіна Ю. В. Категорія істоти як історична інновація у граматичній системі української мови
Кошман И. Н. О своеобразии картины мира (на материале медиатекстов)
Кравцова Ю. В. Семантико-когнитивный анализ метафорики языка: от метафорической картины мира к метафорической концептосфере
Крайняк О. М. Структурні та семантичні особливості еліптичних іменників
Куцкир Э. Ш. Толкование слова в философском и лингвистическом измерениях
Кушнір І. Ю. Семантичні групи предикатів у структурі складних речень із взаємозалежними частинами
Лисенко Н. О. Граматичні засоби досягнення експресивності стислих текстів
Мельник Д. С. Фреймовий аналіз концепту «Євратом»: особливості його вербалізації (на матеріалі англомовних звітів ЄС)
Мерінов В. В. До питання про граматичну синонімію числових форм істот-осіб
Мізіна О. І. Тенденції розвитку системи індивідуально-авторських композитів (на матеріалі ад’єктивних складнонульсуфіксальних дериватів з першим колірним компонентом)
Москаленко Л. С. Русско-украинская интерференция и проблемы языкового варьирования
Нікішина Т. І. Варіативність денотативних і конотативних значень мовних знаків у політичному дискурсі
Онанченко А. В. Способы образования переводческих терминов в русском языке
Панченко Е. И. Отзыв туриста как новый вид текста
Панченко С. А. Сравнение как лексическая инновация
Проскурина Л. Н. Структурные параметры и тенденции терминообразования многословных лексикализированных понятий в концептосфере «ремонт летательных аппаратов»
Рубанова Е. С. Холодное оружие: номинатемы русских жаргонов
Рязанцева Д. В. Ступені порівняння прикметників як ефективний засіб створення граматичного значення оцінки (на матеріалі сучасної української публіцистики)
Тютюнник В. Ю. Некоторые особенности синонимических отношений в русской терминологии градостроительной акустики
Устенко Н. В. Особливості вираження засобами фразеології емоційних взаємин та соціальних стосунків чоловіка та жінки у мові художніх творів В. Винниченка
Халіман О. В. Оцінні значення іменників спільного роду як проблема лексикографування (на матеріалі аналізу відповідей респондентів)
Хруцкая Н. В. Неологизация в морфологической подсистеме современного русского языка
Яненко І. В. Зіставний аналіз флоронімів із функціонально-цільовими ознаками в германських, романських і слов’янських мовах
ВИХІДНІ ДАНІ