ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2011

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

 

ЗМІСТ

Мовознавство 2011 / Том 1

Мовознавство 2011 / Том 2

Мовознавство 2011 / Том 3

 

Друкується за рішенням вченої ради
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Розглянуто актуальні проблеми лексики, семантики та граматики слов’янських та західноєвропейських мов. Значну увагу приділено аналізу інноваційних процесів у сучасних мовах, дослідженню мовних явищ та одиниць у комунікативно-прагматичному, лінгвокогнітивному і лінгвокультурологічному аспектах; опису функціональних різновидів мовлення, у тому числі мови Інтернету; питанням перекладу та лінгводидактики.

Для наукових працівників, спеціалістів-філологів, аспірантів і студентів філологічних факультетів, а також для широкого кола читачів, що цікавляться проблемами сучасного мовознавства.

Рассмотрены актуальные проблемы лексики, семантики и грамматики славянских и западноевропейских языков. Значительное внимание уделено анализу инновационных процессов в современных языках, исследованию языковых явлений и единицв коммуникативно-прагматическом, лингвокогнитивном и лингвокультурологическом аспектах; описанию функциональных разновидностей речи, в том числе языка Интернета; вопросам перевода и лингводидактики.

Для научных работников, специалистов-филологов, аспирантов и студентов филологических факультетов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами современного языкознания.

Topical problems of phonetics, grammar and semantics of Eastern Slavonic and West European languages are regarded. A great attention is paid to the research of language phenomena and units in communicative-pragmatic, linguocognitive and linguocultural aspects, to the description of functional variants of speech. The chronicles are published.

The papers are interesting for scientists, specialists in philology, post-graduate students and students of philological faculties, as well as for a wide range of readers who are interested in the problems of modern linguistics.

Редакційна колегія:

д-р філол. наук, проф. Т. С. Пристайко (відп. редактор), д-р філол. наук, проф. О. І. Панченко (зам. відп. ред.), д-р філол. наук, проф. Ж. П. Колоїз, д-р філол. наук, проф. І. І. Меньшиков, д-р філол. наук, проф. А. М. Поповський, д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна, д-р філол. наук, проф. О. А. Семенюк, канд. філол. наук, доц. І. І. Турута (відпов. за випуск).

Редакція не завжди поділяє точку зору автора публікації. За точність викладених фактів відповідальність покладається на авторів.

Рецензенти:

д-р філол. наук, проф. Н. П. Тропіна

д-р філол. наук, проф. Л. А. Петрова

© Дніпропетровський національній університет імені Олеся Гончара, 2011