ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2009 / Том 3

Зміст

Білоус Л. В. Назви на позначення болота у говорах Вінниччини
Блюмина О. В. Универбализационные композиты – обозначения действий в русском языке
Булава Н. Ю. Непродуктивні поліфункціональні суфікси у складі українського прізвищевого антропонімікону Північної Донеччини
Горбань А. Д., Карманова Е. И. Стилистический контекст
Датченко Ю. В. До питання про лінгвістичну спадщину Петра Бузука
Дорофеев Ю. В. Вариантные формы языка
Зимовець Г. В. Структурно-семантичні особливості ергонімів України
Инякина Ю. В. Проблема лексикографической интерпретации омонимии в толковых словарях
Ким Л. А. Вопрос об аналитических прилагательных в современной русистике
Конопелькина Е. А. Типы наименований лиц в экономико-правовой сфере русского языка
Коротеева Л. Ф., Горбань А. Д. Языковая и стилистическая ситуация в Англии второй половины ХVІІ века
Липина-Березкина В. И. Из истории переводов стихотворения Байрона «Солнце бессонных»: стилистико-компаративный аспект
Литвиненко Н. П. Комунікативні стратегії і тактики у медичному дискурсі
Мейзерська І. В. Складені одиниці у прийменниковій системі сучасної української мови та їх відображення у тлумачній лексикографії
Нашиванько О. В. Категория «процедура» и средства ее выраженияв терминологии косметологической медицины
Острецова И. В. Дискурсивные свойства описательных предикатовв учебно-научных текстах
Павликівська Н. М. Псевдоніми й інші різновиди антропонімів
Рахматуллина Э. А. Функционирование союза «и» в поэзии Ю. Кузнецова
Савченко Л. В. Макроетноконцепт «традиція» у фразеосистемі української мови: лінгвокультурологічний аспект
Семиколенова Е. И. «Кратность» как тип отношений между глаголами в видовой паре
Соболева Г. В. Сфера экономики как фрагмент специальной и художественной картин мира
Титаренко Е. Я. Выражение временной локализованности ситуаций в русском языке
Устенко Н. В. Фразеологічна система як структурний елемент мовної особистості (на прикладі мови роману «Записки Кирпатого Мефістофеля» та автоперекладу В. Винниченка)
Шарманова Н. М. Концепт доля як засіб лінгвалізації буття
Шепель Ю. А. Семантика словообразовательного ряда и словообразовательное (лингвистическое) поле
Щетинникова О. А. Заимствование как способ пополнения спортивной лексики
Ященко Т. А. Лингвокогнитологический подход к исследованию индивидуально-стилистических неологизмов