ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2009 / Том 3

Зміст

Білоус Л. В. Назви на позначення болота у говорах Вінниччини pdf
Блюмина О. В. Универбализационные композиты – обозначения действий в русском языке pdf
Булава Н. Ю. Непродуктивні поліфункціональні суфікси у складі українського прізвищевого антропонімікону Північної Донеччини pdf
Горбань А. Д., Карманова Е. И. Стилистический контекст pdf
Датченко Ю. В. До питання про лінгвістичну спадщину Петра Бузука pdf
Дорофеев Ю. В. Вариантные формы языка pdf
Зимовець Г. В. Структурно-семантичні особливості ергонімів України pdf
Инякина Ю. В. Проблема лексикографической интерпретации омонимии в толковых словарях pdf
Ким Л. А. Вопрос об аналитических прилагательных в современной русистике pdf
Конопелькина Е. А. Типы наименований лиц в экономико-правовой сфере русского языка pdf
Коротеева Л. Ф., Горбань А. Д. Языковая и стилистическая ситуация в Англии второй половины ХVІІ века pdf
Липина-Березкина В. И. Из истории переводов стихотворения Байрона «Солнце бессонных»: стилистико-компаративный аспект pdf
Литвиненко Н. П. Комунікативні стратегії і тактики у медичному дискурсі pdf
Мейзерська І. В. Складені одиниці у прийменниковій системі сучасної української мови та їх відображення у тлумачній лексикографії pdf
Нашиванько О. В. Категория «процедура» и средства ее выраженияв терминологии косметологической медицины pdf
Острецова И. В. Дискурсивные свойства описательных предикатовв учебно-научных текстах pdf
Павликівська Н. М. Псевдоніми й інші різновиди антропонімів pdf
Рахматуллина Э. А. Функционирование союза «и» в поэзии Ю. Кузнецова pdf
Савченко Л. В. Макроетноконцепт «традиція» у фразеосистемі української мови: лінгвокультурологічний аспект pdf
Семиколенова Е. И. «Кратность» как тип отношений между глаголами в видовой паре pdf
Соболева Г. В. Сфера экономики как фрагмент специальной и художественной картин мира pdf
Титаренко Е. Я. Выражение временной локализованности ситуаций в русском языке pdf
Устенко Н. В. Фразеологічна система як структурний елемент мовної особистості (на прикладі мови роману «Записки Кирпатого Мефістофеля» та автоперекладу В. Винниченка) pdf
Шарманова Н. М. Концепт доля як засіб лінгвалізації буття pdf
Шепель Ю. А. Семантика словообразовательного ряда и словообразовательное (лингвистическое) поле pdf
Щетинникова О. А. Заимствование как способ пополнения спортивной лексики pdf
Ященко Т. А. Лингвокогнитологический подход к исследованию индивидуально-стилистических неологизмов pdf