ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2009 / Том 2

Зміст

Амичба Д. П. Описание концептов «подвиг», «вера», «любовь» в русской, украинской и абхазской фразеологии pdf
Ахтырская Ю. Выражение культуротворческой формы «красное» в русском языковом сознании (на материале пословици поговорок) pdf
Богачева М. В. Специфика композиционного, логического и синтаксического оформления аргументативного текста pdf
Бурлакова О. Н. Экранизация литературного произведения как креолизованный текст pdf
Горлачева В. В. Квазиколоративы в современном русскоязычном рекламном дискурсе pdf
Демешко І. М. Ономасіологічний механізм і морфонологічні трансформації віддієслівних новотворів в українській мові pdf
Заваруева И. И. Отражение системности лексики в электронныхсловарях разных типов pdf
Зюзькіна Г. М. Морфонологічні особливості словотворення дериватів німецького походження в українській мові pdf
Касумова М. Ю. Компьютерный дискурс как полиаспектная разновидность речи pdf
Климова Ю. Ю. Концепт «событие» как доминанта лексико-семантической группы одноструктурных единиц – композитов pdf
Лавриненко О. В. становление понятийно-методологического аппарата науки о жаргонах pdf
Лелека Т. О. Процеси семантичної асиміляції запозичень з англійської мови в українській та російській pdf
Литвак С. Я. Нові явища в граматичній будові англійської мовиХХ століття pdf
Мамрак А. В. Функция как системообразующий фактор и ее преломление в словообразовании pdf
Мордань В. И. Метаязыковые проблемы вербально-иконической коммуникации pdf
Олещенко Ю. Р. Концептуально-дискурсивный анализ фрейма «Кристаллическое строение металлов» pdf
Павлова О. І. Гіпонімія в музичній терміносистемі англійської, французької, російської та української мов pdf
Плотникова Л. И. Словотворчество в живой разговорной речи (коммуникативно-когнитивный аспект) pdf
Рибалка Н. С. Мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців (асоціативно-термінальний різновид) pdf
Саплин Ю. Ю. Реализация инновационного потенциала социокультурной группы в языке (на примере языка русских стиляг) pdf
Скрипник Н. І. Народно-мовна символіка у творенні концептосфери «мораль» pdf
Таран А. А. Варіантні номінації у сучасній українській мові pdf
Труфанова Н. В. Функционирование и адаптация жаргонных инноваций в современном дискурсе в контексте теории патогенного текста pdf
Халіман О. В. Граматична метафоризація як механізм творенняоцінних значень pdf
Хейлик Т. А. СМС как новая форма речевой коммуникации pdf
Шумейко О. А. Оцінна лексика як засіб творення комічного в сучасній українській поезії pdf
Ярошенко Н. О. Антропоніми та логіноніми: наслідки міжвидової трансонімізації pdf