ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2009 / Том 2

Зміст

Амичба Д. П. Описание концептов «подвиг», «вера», «любовь» в русской, украинской и абхазской фразеологии
Ахтырская Ю. Выражение культуротворческой формы «красное» в русском языковом сознании (на материале пословици поговорок)
Богачева М. В. Специфика композиционного, логического и синтаксического оформления аргументативного текста
Бурлакова О. Н. Экранизация литературного произведения как креолизованный текст
Горлачева В. В. Квазиколоративы в современном русскоязычном рекламном дискурсе
Демешко І. М. Ономасіологічний механізм і морфонологічні трансформації віддієслівних новотворів в українській мові
Заваруева И. И. Отражение системности лексики в электронныхсловарях разных типов
Зюзькіна Г. М. Морфонологічні особливості словотворення дериватів німецького походження в українській мові
Касумова М. Ю. Компьютерный дискурс как полиаспектная разновидность речи
Климова Ю. Ю. Концепт «событие» как доминанта лексико-семантической группы одноструктурных единиц – композитов
Лавриненко О. В. становление понятийно-методологического аппарата науки о жаргонах
Лелека Т. О. Процеси семантичної асиміляції запозичень з англійської мови в українській та російській
Литвак С. Я. Нові явища в граматичній будові англійської мовиХХ століття
Мамрак А. В. Функция как системообразующий фактор и ее преломление в словообразовании
Мордань В. И. Метаязыковые проблемы вербально-иконической коммуникации
Олещенко Ю. Р. Концептуально-дискурсивный анализ фрейма «Кристаллическое строение металлов»
Павлова О. І. Гіпонімія в музичній терміносистемі англійської, французької, російської та української мов
Плотникова Л. И. Словотворчество в живой разговорной речи (коммуникативно-когнитивный аспект)
Рибалка Н. С. Мотивація англійських номенклатурних найменувань ссавців (асоціативно-термінальний різновид)
Саплин Ю. Ю. Реализация инновационного потенциала социокультурной группы в языке (на примере языка русских стиляг)
Скрипник Н. І. Народно-мовна символіка у творенні концептосфери «мораль»
Таран А. А. Варіантні номінації у сучасній українській мові
Труфанова Н. В. Функционирование и адаптация жаргонных инноваций в современном дискурсе в контексте теории патогенного текста
Халіман О. В. Граматична метафоризація як механізм творенняоцінних значень
Хейлик Т. А. СМС как новая форма речевой коммуникации
Шумейко О. А. Оцінна лексика як засіб творення комічного в сучасній українській поезії
Ярошенко Н. О. Антропоніми та логіноніми: наслідки міжвидової трансонімізації