ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Корисні лінки

Мовознавство 2007

УДК 811(060.55)
ББК 81Я5
Розглядаються актуальні проблеми фонетики, граматики та семантики східнослов’янських та західноєвропейських мов. Значна увага приділяється аналізу інноваційних процесів у сучасних східнослов’янських мовах, дослідженню мовних явищ та одиниць у комунікативно-прагматичному, лінгвокогнітивному і лінгвокультурологічному аспектах; опису функціональних різновидів мовлення, Інтернет-комунікації. Друкуються роботи з методики викладання різних мов, у тому числі російської як іноземної; рецензії, хроніки.
Для наукових працівників, спеціалістів-філологів, аспірантів і студентів філологічних факультетів, а також для широкого кола читачів, що цікавляться проблемами сучасного мовознавства.

ЗМІСТ

ТОМ 1
ТОМ 2

 

Редакційна колегія:

д-р філол. наук, проф. Т. С. Пристайко (відп. редактор), д-р філол. наук, проф. О. І. Панченко (зам. відп. ред.), д-р філол. наук, проф. Д. Х. Баранник, д-р філол. наук, проф. І. І. Меньшиков, д-р філол. наук, проф. А. М. Поповський, д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна, канд. філол. наук, доц. І. І. Турута (відпов. за випуск).

© Дніпропетровський національній університет, 2008