ua  rus  en

Міністерство освіти і науки України

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство

Входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 р., № 261

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21031-10831 Р от 24.10.2014.

УДК 811(060.55)

ББК 81Я5

ISSN 2312-2919

Вимоги до статей часопису

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ ЧАСОПИСУ
«ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Се
рія: МОВОЗНАВСТВО»
(
входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою Міністерства науки і освіти України від 06.03.2015, № 261)

У часописі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» (далі «Вісник») друкуються статті з загального мовознавства, теорії мови, слов’янських, германських та романських мов, перекладознавства, когнітивної лінгвістики й міжкультурної комунікації, які написані однією зі слов’янських чи західноєвропейських мов.

«Вісник» адресовано науковим співробітникам, спеціалістам-філологам, аспірантам та студентам філологічних факультетів, в також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасного мовознавства.

Стаття, що подається, повинна містити усі необхідні елементи, що зазначені у вимогах ВАК України до наукових публікацій (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.), а саме: постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повторним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Макет сторінки, типографські погодження:

 • Формат – А4 (210х297).

 • Обсяг статтіне менше 6 сторінок у форматі «Вісника».

 • Шрифт – Times New Roman.

 • Межрядковий інтервал – 1.

 • Береги: зверху – 2 см, знизу – 5,7 см, зліва – 1,5 см, праворуч – 5,5 см.

 • Абзацний відступ – 1 см., за допомогою табулятора, однаковий по всій статті.

 • лапки повинні бути однаковими по всій статтілапки»)

 • Слід розмежовувати дефіс «-» (друкується без пробілів) й тире «‑» (друкується з пробілами). Знак тире «‑» набирається шляхом одночасного натискання клавіш Ctrl+Shift+тире.

 • Ініціали перед прізвищем (наприклад, А. Б. Романов), скорочення типу «т. д.», «с. 5» набираються через невідривний пробіл шляхом одночасного натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл.

 • Ілюстративний матеріал друкується курсивом.

 • Посилання в тексті публікації слід супроводжувати цифрами в квадратних дужках, позначаючи спочатку позицію цитованого видання у Бібліографічних посиланнях, потім сторінку (наприклад: [2, с. 51]), багатотомні видання – [6, т. 2, с. 12]). Крапка у реченні ставиться після дужок.

 • На першому рядку сторінки у верхньому лівому куті друкується УДК (напівжирним, 10 пт).

 • Другий рядокініціали, прізвище (відцентровано, нежирним, 11 пт).

 • Третій рядок – назва місця роботи або навчання (відцентровано, нежирним курсивом, 10 пт).

 • Четвертий рядок – назва статті (відцентровано, великими напівжирним літерами, 12 пт).

 • Через рядок – анотація (до 500 знаків) й ключові слова (5–7 слів) українською мовоюнапівжирним шрифтом, 9 пт.

 • Через рядок – текст статті, 11 пт.

 • Після тексту статті через рядок за алфавітом даються Бібліографічні посилання (назва – напівжирним шрифтом, 12 пт), які повинні відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30) – 10 пт.

Список літератури у посиланнях повинен містити не менше 8 позицій.

Безпосередньо після списку літератури слід надати список літератури латиницею, виконаний «Гарвардським стилем» (Harvard style). Якщо бібліографічне джерело написано мовою, що використовує не латинську графіку, всі назви треба перекласти англійською мовою, а у квадратних дужках дати транслітерований варіант назви. Цей розділ називається References. Транслітерація здійснюється за допомогою Інтернету в режимі онлайн за адресою translit.net.

 • Після Бібліографічних посилань латиницею (References) через один рядок розміщується анотація й ключові слова російською мовою (аналогічні до української анотації і ключових слів) й оригінальне авторське резюме й ключові слова англійською мовою (1200–1500 знаків) – напівжирним шрифтом, 9 пт.

NB! Англійське резюме – це скорочене повторення структури статті, що містить вступ, мету й завдання, методи, результати, заключення.

Зразок оформлення статті:

УДК 801.311

(у лівому куті напівжирним, 10 пт)

Н. О. Смирнова

(відцентровано, нежирним, 11 пт)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

(відцентровано, нежирним курсивом, 10 пт)

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ

(відцентровано, великими напівжирними літерами, 12 пт)

Анотація українською мовою (до 500 знаків), напівжирним шрифтом, 9 пт.

Ключові слова (5-7 слів) – напівжирним курсивом, 9 пт.

Текст статті (11 пт).

Бібліографічні посилання

(відцентровано, напівжирним, 12 пт)

 1. Арутюнова Н. Д. Жанры общения / Н. Д. Арутюнова // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис. – М. : Наука, 1992. – С. 52–102.

 2. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 314 с.

References

  1. Kudryavtseva L. A. (2004), Modeling of vocabulary dynamics [Modelirovanije dinamiki slovarnogo sostava jazyka], Kiev, 208 p.

  2. Miloslavsky I. G. (1977), “Synthesis of word combination and derivative”, Problems of linguistics [“Sintez slovosochetaniia I proizvodnogo slova”, Voprosy jazykoznaniia], No 5, pp. 53–61.

Аннотация

Автор. Место работы. Название статьи (на русском языке).

Текст аннотации на русском языке (до 500 знаков).

Ключевые слова (5–7 слов).

Summary

Author. Place of work. The title of the article (in English).

Summary (in English) (1200–1500 symbols).

Key words:

До редколегії подаються такі матеріали:

 • роздрук тексту статті з анотаціями російською й українською мовами, англійським резюме й ключовими словами відповідними мовами. Сторінки роздруку нумеруються олівцем на звороті;

 • роздрук відомостей про автора(ів): прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь і вчене звання; місце роботи й посада; домашня адреса, контактний телефон, адреса email;

 • роздрук рецензії наукового керівника для авторів, які не мають наукового ступеня (за підписом кандидата або доктора наук відповідного профіля; підпис завірюється печаткою);

 • у електронному варіанті (диск CD або електронною поштою) у редакції Word 97-2000 для Windows 98-2003, збереженому у формате .doc и .Rtf.) окремими файлами подаються: а) стаття з анотаціями й ключовими словами; б) відомості про автора(ів).

Назви файлів (латиницею) мають складатися з прізвища автора й слів «стаття» або «відомости», між ними Shift+дефіс, наприклад: Petrov_statja.doc; Petrov_vidomosti.doc.

Відомості про автора(ів) – українською, російською, англійською мовами

прізвище, ім’я, по батькові

науковий ступінь

вчене звання

Повна назва організації, де працює(ють) автор(и)

Назва підрозділу (факультет, кафедра)

Посада

Поштова адреса організації

Номер телефону організації

Домашня адреса

Номер телефону автора(ів)

e-mail

Назва статті

Для організації розміщення інформації про часопис «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» й матеріалів, що у ньому друкуються, на сайті професійного видання (відповідно до пункту 2.9 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 р. № 1111) та індексації у наукометричних базах приймаються англомовні переклади статей (у повному обсязі).

NB! Англомовний варіант статті у друкованому «Віснику» не подається, а розміщується на сайті безкоштовно. Відповідальність за якість перекладу несуть автори, редакція залишає за собою право повернути неякісний переклад на доопрацювання. У разі необхідності редакція може надати послуги з перекладу статті й авторського резюме англійською мовою. Вартість перекладу 1000 друкованих знаків (з пробілами) – 50 грв. (6 долларів США).

Статті підлягають додатковому рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимог перекладу, структурно-змістового й технічного оформлення. Стаття може бути повернута авторові на доопрацювання або для подальшої роботи з цим матеріалом.

Автори несуть повну відповідальність за зміст матеріалів і їхню відповідність науково-етичним нормам.

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

Статті до випуску часопису 2017 р. приймаються до 20 лютого 2017 р. Статті, подані пізніше, надходять до випуску 2018 р.

Адреса редколегії: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, факультет української й іноземної філології, кафедра загального та російського мовознавства, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010.

Е-mail: kafedra_UZR@i.ua

З питань публікації статей у часописі «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство» звертатися до заступника відповідального редактора Дьячок Наталі Василівни:

дом. адреса: 49089, м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, буд. 23, кв. 11.

тел. моб.: 050-953-25-81

e-mail: dyachoknatalya@mail.ru

або до відповідального редактора серії Пристайко Тамари Степанівни:

тел.: дом.: +38 (056) 753-32-71; моб.: 097-299-19-46.